Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zbiorcze informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych w domenie www.taniesuwaki.pl

 

§1 Definicje

 1. Administrator - ZIPPER sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna,

prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą ZIPPER sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Łodzi, 91-341, ul. Św. Teresy 100, posiadająca/y NIP: 9471953520.

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Polityka prywatności – niniejszy dokument.
 3. Dane osobowe / Dane - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§2 Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest pisemnie na adres siedziby (wskazany w definicji) lub droga elektroniczną na adres e-mail: edyta@zipper.pl.

§3 Ogólne informacje o przetwarzaniu Danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator może przetwarzać Dane osobowe w celach wskazanych w Polityce prywatności, każdorazowo mając na względzie przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności RODO.
 2. Administrator otrzymuje Dane osobowe od osoby, której Dane dotyczą, np. poprzez kontakt tej osoby z Administratorem lub zawarcie umowy. Jeżeli Dane osobowe Administrator otrzymał od innego administratora lub pozyskał z innego źródła, poinformuje o tym bezpośrednio osobę, której Dane są przetwarzane.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług Administratora niezbędne, a konsekwencją niepodania ich może być brak możliwości spełnienia określonego celu, np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zawarcia umowy.
 4. Administrator może przetwarzać Dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której Dane osobowe dotyczą.

§4 Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora odbywa się w określonych celach, podstawach prawnych oraz w okresach. Administrator może przetwarzać Dane osobowe w szczególności zgodnie z poniżej wskazanymi celami.   

 

 

Cel przetwarzania Danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Zawarcie i realizacja umowy

Realizacja czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w szczególności:

a.        świadczenia usługi w zakresie zgodnym z zawartą umową;

b.       kontaktowania się w zakresie związanym ze świadczoną usługą; 

c.        podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą.  

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Czas trwania umowy

Korespondencja oraz kontakt z Administratorem

Nawiązanie relacji handlowych, w tym udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób, których dane dotyczą.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegających na odpowiadaniu na kierowane zapytania)

Do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu udzielenia odpowiedzi przez Administratora. 

 

Obsługa reklamacji oraz innych roszczeń

Dochodzenie lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i obsługa reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i osób, których prawa dotyczą)

Okres przedawnienia danego roszczenia, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia usługi świadczonej przez Administratora lub współpracy.

Działania marketingowe

Działania marketingowe usług własnych lub podmiotów trzecich.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu usług i dążeniu do nawiązania współpracy)

Do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego

Spełnienie obowiązków prawnych

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego)

Okres przetwarzania określony wybranymi przepisami prawa.

 

§5 Odbiorcy Danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator może przekazać Dane osobowe zaufanym odbiorcom, którzy wspierają go w działaniach, takim jak: przewoźnikom i podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, podmiotowi obsługującemu księgowość, podmiotom świadczącym usługi prawne, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, dostarczanie oprogramowania lub systemów) oraz firmom windykacyjnym.
 3. Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

§6 Prawa osoby, której Dane osobowe są przetwarzane

Osoba, której Dane przetwarza Administrator, ma możliwość skorzystania z poniżej wskazanych praw. Żądanie skorzystania z określonego prawa powinno zostać przesłane do Administratora, który w przypadku trudności z identyfikacją osoby żądającej, może zwrócić się o przekazanie dodatkowych danych.

 1. Prawo dostępu do Danych osobowych oraz uzyskania kopii

Osoba, której Dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji.

Osoba, której Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora może skorzystać również z prawa uzyskania kopii Danych osobowych od Administratora.

 1. Prawo do sprostowania Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych.

 1. Prawo do usunięcia Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej Danych osobowych. Administrator żądanie to spełnia, jeżeli nie zachodzą okoliczności wyłączające obowiązek usunięcia Danych wskazanych w żądaniu.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzą przypadki wskazane w art. 18 RODO.

 1. Prawo do przenoszenia Danych osobowych

Osobie, której Dane dotyczą, w przypadku, gdy Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, przysługuje prawo otrzymania od Administratora Danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo zażądania od Administratora przesłania Danych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych

Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora). Administrator może przetwarzać dalej Dane, jeżeli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której Dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 1. Prawo wniesienia skargi

Osoba, której Dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Prawo wycofania zgody

Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora, ma prawo odwołać wyrażoną zgodę w każdym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl